BIMBI is een online leeromgeving én community waarin ouders kunnen groeien naar de bewuste ouder en binnen het bewuste ouderschap zoals zij dat altijd al wilde. Om je gegevens te beschermen is het van belangrijk dat je bij gebruik van bimbi.nu en/of het aanmaken van je (gratis) account in de Bimbi village, -hieronder vallen ook alle online cursussen en trainingen- akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.

Algemene gegevens
Bimbi
2e van Leyden Gaelstraat 148, 3134LP Vlaardingen
C.M.P van der Linden
KvK-nummer 69319529
Tel: 06 23329556

Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 4. Aanbiedingen, prijzen en betalingen
Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud, copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

Artikel 8. Betaling
Artikel 9. Bestelling annuleren/opzeggen Artikel 10. Afleveringstermijnen
Artikel 11. Aflevering en Risico
Artikel 12. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand (betreft fysieke producten)
Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
Artikel 14. Overmacht
Artikel 15. Verzuim/ontbinding
Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter Artikel 17. Afwijkingen en Aanvullingen

Algemene Voorwaarden (Digitale) Producten, Service en Diensten
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van (digitale) producten die te koop worden aangeboden op www.bimbi.nu en bimbi.thehuddle.nl Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten en diensten) via de shop, website of huddle van bimbi.nu houdt in dat je deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Artikel 1. Algemeen
Bimbi houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van goederen en diensten aanwezig in de webshop en website aan uitsluitend de particuliere markt.

Artikel 2. Definities
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bimbi in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Bimi en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Order: iedere opdracht van Afnemer aan Bimbi.

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Bimbi aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van Bimbi onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Bimbi kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Bimbi of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Bimbi en Afnemer.

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door Bimbi uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, prijzen en betalingen
4.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Bimbi niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite/sociale media met betrekking tot die speciale aanbieding. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product (met korting) te bestellen via de bestel-button.

4.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Bimbi een Order schriftelijk aanvaardt of door Bimbi uitvoering aan een Order wordt gegeven.

4.3 Alle opgaven door Bimbi van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Bimbi kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

4.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.5 De betaling van de aangeboden (digitale) producten op www.bimbi.nu geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Toegang tot het product of dienst wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via (email) geleverd of verzonden.

4.6 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een (digitaal) product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Bimbi. De voorwaarden zijn op
bimbi.nu beschikbaar voordat en hierop dient akkoord gegeven te worden op het moment dat je een product bestelt.

4.7 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Chiara van der Linden en dus Bimbi.

4.8 Bimbi behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren en te annuleren.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Chiara van der Linden en dus Bimbi.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
6.1 Bimbi is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten en/of diensten en/of adviezen.

6.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres. Daarnaast bent je ook verantwoordelijk voor het juist instellen van je PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan je verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud, copyright en niet toegestaan gebruik van downloads
Op de digitale producten en/of diensten van Bimbi berust copyright. Het is daarom niet
toegestaan de gekochte digitale producten of programma’s te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

Artikel 8. Betaling
Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via de diensten van Sisow, Ideal of Paypal.

Artikel 9. Bestelling annuleren/opzeggen
9.1 Op digitale producten van Bimbi geldt geen recht van retour voor onterechte redenen, hieronder expliciet benoemd:

  • Omdat men dacht dat het om een geprint of gedrukt exemplaar gaat
  • omdat men andere ‘adviezen’ gehoopt had
  • omdat de inhoud niet aansluit op de gedachtengoed van de koper

Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

Enkel wanneer lezer binnen de wettelijk bepaalde 12 dagen lang ontevreden is zal teruggave van betaald bedrag plaats vinden.

9.2 Het beëindigen van een abonnement/membership kan door een e-mail te versturen naar info@bimbiondersteuning.nl. Je abonnement is maandelijks opzegbaar, houdt rekening met de verwerkingstijd van 14 dagen.

Let op: Er is geen herroepingsrecht mogelijk ná het wettelijke termijn van 12 dagen, op het membership van Bimbi. Eenmaal toegang gekregen, is dit niet meer terug te draaien en geldt er een betaling van 1 maand of 1 jaar, afhankelijk van het gekozen membership. Uiteraard is het membership maandelijks of jaarlijks opzegbaar.

Artikel 10. Afleveringstermijnen
10.1 Tenzij anders overeengekomen levert Bimbi geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen 60 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde bedrag.

10.2 Indien Bimbi voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit (en bevestigd zijn door) zijn van de verstrekker.

10.3 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Bimbi derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.

10.4 Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeenkomst geen prijs meer te stellen blijft hij verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

10.5 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

10.6 Bimbi heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 11. Aflevering en Risico
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Bimbi de wijze van verzending. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

Artikel 12. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand (betreft enkel fysieke producten)
12.1 Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 12 dagen na ontvangst te informeren over het retourneren van het product. Bimbi zal dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen terugbetalen, mits het product onbeschadigd en ongebruikt /ongeschonden retour is verstuur naar de Bimbi in de originele staat en gestuurd naar het retouradres vermeld op de (pak)bon.

12.2 Bij omruiling van een artikel is Bimbi genoodzaakt opnieuw verzendkosten in rekening te brengen. Zodra dat bedrag bij Bimbi op de rekening is bijgeschreven wordt de bestelling verzonden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
13.1 Bimbi is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

13.2 Bimbi is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de Producten mocht lijden.

Artikel 14. Overmacht
14.1 Indien Bimbi door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

14.2 Indien de overmacht minimaal 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

14.3 Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Bimbi als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

14.4 Bimbi zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15. Verzuim/ontbinding
Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Bimbi gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
16.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bimbi vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

16.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 17. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Bimbi zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

— Einde algemene voorwaarden —